Logotype

Tankens läkande kraft

Oktober 2007

Den holistiska synen ser till helheten - kroppen, själen, tankarna och känslorna. Helhetssynen innebär att kroppens olika organ samarbetar med varandra och för att få större effekt behandlar man inte bara en del utan ser till helheten. Redan på 1940-talet började man forska i sambandet mellan kropp och själ, men det är först nu som helhetssynen börjar få allt större genomslag. En bidragande orsak är att forskningen har upptäckt att det finns stora likheter mellan immunsystemet och nervsystemet. Kroppens funktioner har visat sig hänga samman på ett sätt som man tidigare inte trodde var möjligt. Man är numera också övertygad om att det psykiska och det fysiska tillståndet påverkar varandra via det centrala nervsystemet, hormonerna och immunsystemet.

Under de senaste trettio åren har en mängd forskningsresultat samlats som visar på tankarnas betydelse för kroppens läkande processer. Detta har gjort att det numera finns en större öppenhet för metoder som mental träning, visualisering, affirmationer, meditation och samtal i stödgrupper. Det finns en ökad tro på människans egen förmåga att kunna påverka sin hälsa i positiv riktning. Tankarna är en av våra största tillgångar, men det kan samtidigt vara en av våra största begränsningar.

Rädsla är en mycket vanlig reaktion när man har att göra med sjukdom och graden av rädsla hänger ofta samman med sjukdomsdiagnosen och dess prognos. Rädsla är en negativ förväntan som ofta innebär att man förväntar sig det värsta och det mest skrämmande. Att känna rädsla är naturligt, men den behöver inte styra oss. Att inte fastna utan börja komma över rädslan är ett viktigt steg i läkeprocessen. Hopp är ett viktigt ”motgift” mot rädsla och maktlöshet, även om det du hoppas på – att bli helt frisk – inte går i uppfyllelse kan hoppet hålla dig uppe så att du kan berika och förlänga ditt liv och uträtta mycket. Hopp är en mycket viktig ingrediens i en läkeprocess. Detta är också något man kan träna upp, till exempel genom mental träning, affirmationer och visualisering.

Det är viktigt att ta eget ansvar och informera sig om alla möjligheter som står till buds. Jag tror att patienten har störst möjlighet att bli frisk när han/hon kompletterar den medicinska behandlingen med metoder för att stärka den egna inneboende kraften. Att bli delaktig i sin egen behandling kan vara det första uttrycket för ditt verkliga jag och din egen kraft och ger en fördjupad självinsikt.

Fil dr Lars-Eric Uneståhl har utarbetat och intalat en mycket bra CD i mental träning som hjälp och stöd vid cancer som kan beställas på www.veje.nu eller per telefon 019-33 11 70.

Att tanken kan ha makt över kroppen på olika sätt är inget nytt, men under de senaste åren har Martin Ingvar - som är professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet och bland annat forskar på placebo - tillsammans med andra forskare kunnat visa, genom mätbara kemiska förändringar, vad som händer när förväntningar och känslor påverkar nerver, hormoner och immunsystem. Placebo är en viktig ingrediens i varje lyckad sjukdomsbehandling. Ensam är placebo ganska svag. Det är tillsammans med skickliga läkare och beprövade metoder eller mediciner den hjälper kroppens smärtstillande och läkande processer på traven och den blir en kraft att räkna med och kunna utnyttja i positiv bemärkelse.

Studier utförda av olika forskargrupper har visat att mental träning, avspänning och visualisering ger en avsevärd förbättring av immunförsvaret. Det bygger på att varje medveten eller omedveten förändring i känsloläget åtföljs av en förändring i kroppen. Tankar förknippade med negativa känslor drar ner energin medan tankar som hör samman med positiva känslor höjer den.

Jag arbetar sedan många år tillbaka med Integrerad Tankefältsträning (ITT-metoden) som är en mycket effektiv metod för att behandla och förändra ”gamla invanda negativa tankemönster”. Denna metod hjälper dig att förändra och att kunna släppa negativa, rädslofyllda tankemönster, oro, ilska, inre stress och uppleva mer inre frid och välmående. Det är en individuell metod som löser upp emotionella blockeringar och sänker stressen i kroppen. Det innebär att man arbetar på akupunkturpunkter som är kopplade till känslor och där du själv aktivt medverkar och får ett schema att arbeta med hemma för att påverka din känsla i olika situationer där du tidigare inte mått så bra.

Jag arbetar också förebyggande med livsstilsfrågor, för att inspirera och motivera till större hälsomedvetenhet och bättre hälsa genom föreläsningar och kurser i personlig utveckling.

Ingela Broberg

Hälsocenter Ingela Broberg
Södra Kaserngatan 7
291 31 Kristianstad
Telefontid 8.00 - 9.00
044-20 97 90
[email protected]
Innehåll & upphosrätt: [email protected] © 2007, 2008, 2009, 2010
Hemsideproduktion: eTM - Eggertsen Teknik & Media.